Novosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini

Novosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini

Novim izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, objavljenom u Nar. nov., br. 106/18., od 1. siječnja 2019. godine se ukidaju dva doprinosa na osnovicu i to doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7 % i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu od 0,5 %. Istodobno se doprinos za zdravstveno osiguranje povećava s 15 % na 16,5 %.